Veri Sorumlusu : Sienzi Lojistik Antrepo ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Ömerli Mah. Sadullah Sok. No:2 

Arnavutköy/İSTANBUL

Büyükçekmece Vergi Dairesi, 760 001 01 37 

Sicil No: 298689

Biz, Sienzi Lojistik Antrepo ve Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak; müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların tarafımızda bulunan kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna ciddiyetle yaklaşmaktayız. 

Bu çerçevede, siz değerli ziyaretçilerimiz ve müşterilerimizi KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun uyarınca kimliğinizi belirli veya velirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile  bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Dayanağı

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, lojistik, antrepo ve dış ticaret sektöründe hizmetlerimize ilişkin talebi doğru değerlendirebilmek, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek, sizlere daha kişisel hizmet ve teklif sunabilmek, bunlara dayanak teşkil etmesi için analiz yapabilmek, memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda faaliyetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da tabi olduğumuz kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel verileriniz işlenebilecektir. İlgili kişisel verileriniz, kanunun ve ilgili mevzuatın izin verdiği şekillerde, meşru amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, şeffaf ve güncel olacak şekilde işlenecektir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla, 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Ömerli Mah. Sadullah Sok. No:2 Arnavutköy/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak, kimliğinizi belli edecek belgelerle birlikte elden, noter aracılığı ile ya da iadeli taahhütlü mektupla ulaştırabilirsiniz. Talebiniz Şirketimize ulaştığı günden itibaren başvurunuza kanunda belirtilen azami gün içerisinde cevap verilecektir. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olduğunuzu gösterir belgelerin de bulunması, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi kanıtlayan belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Şirketimiz, ilgili başvuruya istinaden başvuruda bulunanın kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek, başvuru konusundaki olası belirsiz hususları netleştirmek adına başvuru sahibinden bilgi talep edebilir. Bilgi talebinde cevap vermekten kaçınılması halinde Şirketimizin yasal sorumluluğunu yerine getirmediği iddia edilemeyecektir.